ارسال کالا

شرایط ارسال کالا

در مناطق 22 گانه تهران با توجه به مبلغ خرید هزینه ارسال متفاوت خواهد بود. در مبالغ بیشتر از 500 هزار تومان این هزینه دریافت نخواهد شد.

در شهرستان ها نیز در صورتی که مبلغ صورتحساب بیش از 500 هزار تومان باشد ارسال رایگان صورت خواهد پذیرفت.

تبصره:

در صورتی که خرید به صورت عمده صورت پذیرد، تحویل درب انبار خواهد بود. و هزینه ارسال به باربری، باربری به شهرستان، باربری مقصد به محل خریدار با خریدار است. شایان ذکر است قیمت های عمده نزدیک به قیمت کارخانه است.